Báo cáo tài chính

Báo cáo tài chính năn 2010

15:09 PM | 13/09/2011

Báo cáo tài chính năm 2010. Vui lòng xem tập tin đính kèm.

CÁC TIN TỨC KHÁC

Thông báo Đại Hội Cổ Đông thường niên năm 2011 13:52 PM | 18/04/2011 Thông báo kết quả giao dịch cổ phiếu của cổ đông nội bộ 14:28 PM | 18/03/2011 Thông báo từ nhiệm 11:55 AM | 18/04/2011 Báo cáo tài chính 2007 17:38 PM | 31/12/2007 Giấy ủy quyền tham dự 17:40 PM | 16/04/2010 Chương trình họp Đại hội cổ đông thường niên 2010 17:44 PM | 28/04/2010 Nghị quyết Đại hội cổ đông thường niên 2010 17:49 PM | 28/04/2010 Thông báo Đại hội cổ đông thường niên 2010 17:50 PM | 28/04/2010 Báo cáo tài chính năm 2009 14:50 PM | 25/03/2010 Thông báo giao dịch cổ phiếu của cổ đông nội bộ 17:55 PM | 07/09/2009 Thông báo trả cổ tức 2007 17:58 PM | 12/05/2008 Thông báo ứng cử HĐQT năm 2011 19:29 PM | 28/04/2011 Báo cáo kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2008 18:02 PM | 31/03/2009 Báo cáo hoạt động 2008 18:07 PM | 31/03/2009 Báo cáo hoạt động nhiệm kỳ II 18:08 PM | 31/03/2009 Bổ sung ngành nghề kinh doanh 18:10 PM | 08/01/2009 Giấy ủy quyền tham dự 15:04 PM | 18/04/2011 Báo cáo tài chính 2008 18:11 PM | 16/03/2009 Biên bản kiểm phiếu biểu quyết 08:47 AM | 23/12/2009 Chương trình họp Đại hội đồng cổ đông thường niên 2009 08:50 AM | 24/04/2009 Đề nghị nhận cổ tức năm 2008 bằng chuyển khoản 08:53 AM | 24/04/2009 Điều lệ sửa đổi, bổ sung lần thứ 4 08:54 AM | 24/04/2009 Điều lệ tổ chức và hoạt động 08:55 AM | 24/04/2009 Nghị quyết Đại hội cổ đông thường niên 2009 08:59 AM | 24/04/2009 Phiếu điều chỉnh thông tin cổ đông 09:00 AM | 24/04/2009 Thông báo về việc tiến hành Đại hội cổ đông thường niên năm 2009 10:28 AM | 24/04/2009 Thông báo v/v nhận cổ tức 2008 10:32 AM | 15/03/2009 Giấy ủy quyền sở hữu 10:34 AM | 15/03/2009 Giấy ủy quyền tham dự 10:37 AM | 15/03/2009 Giấy ủy quyền nhận cổ tức năm 2008 10:36 AM | 15/03/2009 Mẫu hồ sư ứng cử thành viên HĐQT 16:47 PM | 28/04/2011 Thông báo giao dịch cổ phiếu nội bộ 13:56 PM | 08/09/2009 Thông báo giao dịch cổ phiếu của cổ đông nội bộ 13:56 PM | 07/10/2010 Nghị quyết Đại Hội Cổ Đông năm 2011 09:43 AM | 24/05/2011 Thông báo từ Hội Đồng Quản Trị và việc chi trả cổ tức năm 2010 10:07 AM | 31/05/2011 Báo cáo kết quả giao dịch cổ phiếu nội bộ 13:40 PM | 31/05/2011 Thông báo V/v Tổ chức Đại Hội Đồng Cổ Đông Năm 2012 10:07 AM | 08/05/2012 Báo cáo tài chính năm 2011 15:45 PM | 24/05/2012 Báo cáo kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2011 15:48 PM | 24/05/2012