Tin cổ đông

Thông báo V/v Tổ chức Đại Hội Đồng Cổ Đông Năm 2012

10:07 AM | 08/05/2012

Công ty Cổ Phần SAICOM trân trọng thông báo đến Quý vị Cổ Đông về việc tổ chức Đại Hội Đồng Cổ Đông. Vui lòng xem thông tin chi tiết tại tập tin đính kèm.

CÁC TIN TỨC KHÁC

Thông báo Đại Hội Cổ Đông thường niên năm 2011 13:52 PM | 18/04/2011 Thông báo kết quả giao dịch cổ phiếu của cổ đông nội bộ 14:28 PM | 18/03/2011 Thông báo từ nhiệm 11:55 AM | 18/04/2011 Báo cáo tài chính 2007 17:38 PM | 31/12/2007 Giấy ủy quyền tham dự 17:40 PM | 16/04/2010 Chương trình họp Đại hội cổ đông thường niên 2010 17:44 PM | 28/04/2010 Nghị quyết Đại hội cổ đông thường niên 2010 17:49 PM | 28/04/2010 Thông báo Đại hội cổ đông thường niên 2010 17:50 PM | 28/04/2010 Báo cáo tài chính năm 2009 14:50 PM | 25/03/2010 Thông báo giao dịch cổ phiếu của cổ đông nội bộ 17:55 PM | 07/09/2009 Thông báo trả cổ tức 2007 17:58 PM | 12/05/2008 Thông báo ứng cử HĐQT năm 2011 19:29 PM | 28/04/2011 Báo cáo kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2008 18:02 PM | 31/03/2009 Báo cáo hoạt động 2008 18:07 PM | 31/03/2009 Báo cáo hoạt động nhiệm kỳ II 18:08 PM | 31/03/2009 Bổ sung ngành nghề kinh doanh 18:10 PM | 08/01/2009 Giấy ủy quyền tham dự 15:04 PM | 18/04/2011 Báo cáo tài chính 2008 18:11 PM | 16/03/2009 Biên bản kiểm phiếu biểu quyết 08:47 AM | 23/12/2009 Chương trình họp Đại hội đồng cổ đông thường niên 2009 08:50 AM | 24/04/2009 Đề nghị nhận cổ tức năm 2008 bằng chuyển khoản 08:53 AM | 24/04/2009 Điều lệ sửa đổi, bổ sung lần thứ 4 08:54 AM | 24/04/2009 Điều lệ tổ chức và hoạt động 08:55 AM | 24/04/2009 Nghị quyết Đại hội cổ đông thường niên 2009 08:59 AM | 24/04/2009 Phiếu điều chỉnh thông tin cổ đông 09:00 AM | 24/04/2009 Thông báo về việc tiến hành Đại hội cổ đông thường niên năm 2009 10:28 AM | 24/04/2009 Thông báo v/v nhận cổ tức 2008 10:32 AM | 15/03/2009 Giấy ủy quyền sở hữu 10:34 AM | 15/03/2009 Giấy ủy quyền tham dự 10:37 AM | 15/03/2009 Giấy ủy quyền nhận cổ tức năm 2008 10:36 AM | 15/03/2009 Mẫu hồ sư ứng cử thành viên HĐQT 16:47 PM | 28/04/2011 Thông báo giao dịch cổ phiếu nội bộ 13:56 PM | 08/09/2009 Thông báo giao dịch cổ phiếu của cổ đông nội bộ 13:56 PM | 07/10/2010 Nghị quyết Đại Hội Cổ Đông năm 2011 09:43 AM | 24/05/2011 Thông báo từ Hội Đồng Quản Trị và việc chi trả cổ tức năm 2010 10:07 AM | 31/05/2011 Báo cáo kết quả giao dịch cổ phiếu nội bộ 13:40 PM | 31/05/2011 Báo cáo tài chính năn 2010 15:09 PM | 13/09/2011 Báo cáo tài chính năm 2011 15:45 PM | 24/05/2012 Báo cáo kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2011 15:48 PM | 24/05/2012