Xây dựng nhà trạm

THUYẾT MINH
Xây dựng nhà bưu cục, đài trạm điện thoại.

CÔNG TRÌNH TIÊU BIỂU

XÂY DỰNG NHÀ TRẠM

HÌNH ẢNH TIÊU BIỂU

1.   Xây dựng nhà trạm