Quan hệ cổ đông

Chương trình họp Đại hội đồng cổ đông thường niên 2009

08:50 AM | 24/04/2009

Download tài liệu

Giấy ủy quyền tham dự

10:37 AM | 15/03/2009

Download tài liệu

Giấy ủy quyền nhận cổ tức năm 2008

10:36 AM | 15/03/2009

Download tài liệu

Giấy ủy quyền sở hữu

10:34 AM | 15/03/2009

Download tài liệu

Thông báo v/v nhận cổ tức 2008

10:32 AM | 15/03/2009

Download tài liệu

Bổ sung ngành nghề kinh doanh

18:10 PM | 08/01/2009

Download tài liệu

Thông báo trả cổ tức 2007

17:58 PM | 12/05/2008

Download tài liệu