Quan hệ cổ đông

Báo cáo kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2011

15:48 PM | 24/05/2012

Báo cáo tài chính năm 2011

15:45 PM | 24/05/2012

Báo cáo tài chính năn 2010

15:09 PM | 13/09/2011

Báo cáo tài chính năm 2009

14:50 PM | 25/03/2010

Download tài liệu

Báo cáo hoạt động nhiệm kỳ II

18:08 PM | 31/03/2009

Download tài liệu

Báo cáo hoạt động 2008

18:07 PM | 31/03/2009

Download tài liệu

Báo cáo kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2008

18:02 PM | 31/03/2009

Download tài liệu

Báo cáo tài chính 2008

18:11 PM | 16/03/2009

Download tài liệu

Báo cáo tài chính 2007

17:38 PM | 31/12/2007

Download tài liệu