Quan hệ cổ đông

Nghị quyết Đại hội cổ đông thường niên 2010

17:49 PM | 28/04/2010

Chương trình họp Đại hội cổ đông thường niên 2010

17:44 PM | 28/04/2010

Download tài liệu

Giấy ủy quyền tham dự

17:40 PM | 16/04/2010

Download tài liệu

Biên bản kiểm phiếu biểu quyết

08:47 AM | 23/12/2009

Download tài liệu

Thông báo giao dịch cổ phiếu nội bộ

13:56 PM | 08/09/2009

Thông báo giao dịch cổ phiếu của cổ đông nội bộ

17:55 PM | 07/09/2009

Download tài liệu

Thông báo về việc tiến hành Đại hội cổ đông thường niên năm 2009

10:28 AM | 24/04/2009

Download tài liệu

Phiếu điều chỉnh thông tin cổ đông

09:00 AM | 24/04/2009

Download tài liệu

Nghị quyết Đại hội cổ đông thường niên 2009

08:59 AM | 24/04/2009

Download tài liệu

Điều lệ tổ chức và hoạt động

08:55 AM | 24/04/2009

Download tài liệu

Điều lệ sửa đổi, bổ sung lần thứ 4

08:54 AM | 24/04/2009

Download tài liệu

Đề nghị nhận cổ tức năm 2008 bằng chuyển khoản

08:53 AM | 24/04/2009

Download tài liệu