Ban lãnh đạo

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
Ông Nguyễn Nhân Kiệt Chủ tịch Hội đồng Quản trị
   
   
   
BAN KIỂM SOÁT  
Ông Trương Văn Toa Trưởng Ban Kiểm soát
Bà Vũ Mỹ Hạnh Thành viên Ban Kiểm soát
Ông Nguyễn Thanh Quốc  Thành viên Ban Kiểm soát
   
   
BAN TỔNG GIÁM ĐỐC  
Ông Vũ Đức Tâm Tổng Giám đốc
   
   

 

Hình ảnh
ssssssssssssssssssss